ข่าวประชาสัมพันธ์ 2559

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 18/03/59
ขอเลื่อนกำหนดการปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)  18/03/59
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  18/03/59
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 กรมสุขภาพจิต  18/03/59
เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม  18/03/59
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  18/03/59
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  18/03/59
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 18/03/59
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 18/03/59
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  18/03/59
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558  18/03/59
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558  18/03/59
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)  18/03/59
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย" รุ่น1-2  18/03/59
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" รุ่น4  18/03/59
การส่งผลงาานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559"  18/03/59
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2559  18/03/59
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  18/03/59
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4   18/03/59