องค์ความรู้จากงานวิจัย

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในสังคม พหุวัฒนธรรม”   ของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์  คลิก!!!