รายชื่อวิจัยปี 2555

รายชื่อวิจัยปี 2555
ชื่อเรื่องการวิจัยผู้จัดทำปีงบประมาณ
พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์
ปัจจัยและระดับความสำคัญของคุณลักษณะอาจารย์ที่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ใช้ในการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผศ.เปรมใจ เอื้ออังกูร2555
The Effects And Trends Of Teacher Education In Universities From The ASEAN Communityดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์2555
Instructionanl Strategies of Outstanding Teachers in Thailandผศ.ดร.ณรงค์  กาญจนะ2555
การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในภาคใต้ผศ.กรุณา แดงสุวรรณ2555
การสังเคราะห์หลักสูตรและการวัดประเมินผลตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์ และ อาจารย์มนตรี เด่นดวง2555
แนวทางการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบบูรราการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอาจารย์สิรีธร  ถาวรวงศา2555
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ที่มีภูมิหลังการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต่างกันดร.ปรีดา เบ็ญคาร และ อาจารย์จงกล บัวแก้ว2555
การศึกษาโปรแกรมการช่วยเหลือด้านการเรียน:กรณีศึกษานักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดร.กุลยา ก่อสุวรรณ และ อาจารย์ณัฐรินทร์ แซ่จุง2555
Mathematics Screening Test Development for Children with Learning Disabilitiesผศ.ดร.พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล2555
การจัดประสบการณ์ปลูกฝังค่านิยมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอาจารย์ชนกพร ประทุมทอง2555