ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 4th PSU Education Conference "Engaging Student to Future Ready Graduates"  30/11/58
การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และวัสดุทดแทน รอบ 2  30/11/58
การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และวัสดุทดแทน รอบ 2  30/11/58
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2559  30/11/58
การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2559  30/11/58
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559"  30/11/58
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)  27/11/58
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  27/11/58
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559  27/11/58
ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559  27/11/58
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ บริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38  16/11/58
แจ้งการขอรับบริการถ่ายทอดเทคนิควิธีและที่ปรึกษาทางการวิจัย  16/11/58
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8  16/11/58
ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559  16/11/58
การเสนอของบประมาณสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัย  30/10/58
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  26/10/58
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ .มสธ.วิจัย ประจำปี2559"  26/10/58
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8  26/10/58
การประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย  26/10/58
ขอเชิญชวนให้มีการศึกษาวิจัยปัญหาสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ  26/10/58